GESLACHT/SOORT Statistiek

In deze lijst zijn de verschillende sieralgen-soorten vermeld die ik bemonsterd heb in de Vennen van Oisterwijk en op excursies. Daarin is aangegeven de familie en soortnaam inclusief, indien van toepassing, de variëteit. Tevens is vermeld de:

trofie met 3 klassen, oplopend van Oligotroof, met lage niveaus voedingsstoffen en trage groei en trage stofwisseling van organismen, via Mesotroof met gemiddelde waardes, tot Eutroof, met hoge concentraties aan voedingsstoffen.

zuurgraad met 3 klassen, acidofiel met pH < 6.5, alkalifiel met pH > 7.5, neutraal met pH 6.5 – 7.5

levensvorm met 3 klassen, atm(osferisch) levend in een dunne waterfilm op plantaardig substraat, benthisch onder water levend op de bodem of op en in nabijheid van waterplanten,  planktonisch, vrij zwevend in water.

r = Rarity 1 = beetje zeldzaam, 2 = zeldzaam en 3 = zeer zeldzaam

s = Symtomatic value for ecosystem maturity 1 = gemiddeld indicatief tot 3 heel erg indicatief voor een kwetsbaar type leefomgeving

r-l = Red list Organismen die op een rode lijst voorkomen en zijn geselecteerd dmv een  ‘beste professionele beoordeling’ door een proces van langdurige ervaring op dit gebied.

 

GESLACHTSOORTtrofiezuurgraadlevensvorm rsr-l
GESLACHTSOORTtrofiezuurgraadlevensvorm rsr-l
Actinotaeniumcucurbitaoligoacidobenth-atm1
diplosporum var. diplosporummeso-oligoacidibenth-atm2
geniculatumoligoacidobenth-atm1
incospicuummeso-oligoacidobenth-atm3
pinicolum
Bambusinaborrerioligoacidobenth
Closteriumabruptum
acutum var. acutumoligo-euacido-alkbenth-plankt
acutum var. variabileoligo-euacido-alkbenth-plankt
angustatum var. sculptumoligo-mesoacidobenth33*
archerianum var. archerianummesoacido-neutrbenth22*
archerianum var. minusmesoacido-neutrbenth22*
attenuatummesoacidobenth23*
baillyanum var. alpinumoligo-mesoacidobenth12
baillyanum var. baillyanumoligo-mesoacidobenth12
baillyanum var. crassumoligo-mesoacidobenth12
calosporum var. brasiliensemesoacidobenth1
calosporum var. calosporummesoacidobenth1
closteroides var. closteroidesoligo-mesoacidobenth22*
cornumesoacidobenth1
costatum var. costatummesoacidobenth22*
cynthia var. cynthiaoligo-mesoacidobenth12
delponteimesoacidobenth23*
dianae var. arcuatummesoacidobenth12
dianae var. dianaemesoacidobenth12
dianae var. minormesoacidobenth12
dianae var. pseudodianaemesoacidobenth12
dianae var. rectusmesoacidobenth12
directumoligomesobenth11
ehrenbergiimeso-euacido-alkbenth1
gracile var. elongatumoligo-mesoacidobenth12
gracile var. gracileoligo-mesoacidobenth12
idiosporumoligo-mesoacido-neutrbenth
incurvummeso-euacido-alkbenth-plankt
intermediumoligo-mesoacidobenth
juncidum var. breviusoligoacidobenth1
juncidum var. juncidumoligoacidobenth1
kuetzingiimesoacido-neutrbenth1
leibleinii var. leibleiniieualk-neutrbenth
limneticum var. limneticumeualk-neutrplankt
lineatummesoacidobenth23*
lunula var. lunulamesoacidobenth11
moniliferummeso-euacidobenth
navicula. var naviculaoligo-mesoacido benth12
parvulum var. angustatumoligo-mesoacidobenth
parvulum var. parvulummesoacido-neutrbenth
praelongum var. praelongummeso-euacido-alkplankt
pritchardianummeso-euacido-alkbenth
pronumoligo-euacido-alkbenth-plankt
pussilium var. pussiliumoligoacido-neutratm-benth2
ralfsii var. hybridummesoacidobenth23*
regularemesoacido-neutrbenth1
setacumoligo-mesoacidobenth-plankt22
strigosum var. strigosumeuneutr-alkplankt
striolatumoligo-mesoacidobenth
tumidulumeuacido-alkbenth-plankt
turgidum var. turgidummesoacidobenth23*
venusmeso-euacido-alkbenth-plankt
Cosmariumabbreviatum var. abbreviatummesoacido-neutrbench-plankt1
amoenum var. amoenumoligoacidobenth12
anceps var. borgeioligoacidobenth2
angulosum var. concinnumoligo-mesoacido-neutrbenth2
asphaerosporumoligoacidobenth3
bioculatummeso-euacido-alkbenth-plankt
blyttii var. blyttiioligo-mesoacidobenth22*
boeckiimesoacido-alkbenth1
boitierense
botrytis var. botrytismesoacidi-neutrbenth1
connatummesoacidobenth23*
contractum var. ellipsoideumoligo-mesoacido-neutrplankt-benth12
contractum var. minutumoligo-mesoacido-neutrplankt-benth12
corbulaoligo-mesoacido-neutrbenth3
crenulatummesoacido-neutrbenth1
depressummesoacido-neutrbenth2
difficilemesoacidobenth1
difficile var. subimpressulummesoacidobenth1
fontigenummesoacido-alkbenth12
formulosummeso-euacido-alkbenth-plankt1
goniodes var. subturgidem
humile var. humilemesoacido-alkbenth2
impressulummesoacido-alkbenth
klebsiimesoneutr-alkbenth12
laevemeso-euacido-alkbenth-plankt
logiense
luxuriosummesoacidobenth3
margaritiferum var. margaritiferummeso-oligoacidobenth33*
moniliferum var. moniliferummesoacido-neutrbenth1
moniliferum var. panduriformemesoacido-neutrbenth1
nymannianumoligoacidobenth23*
obtusatummeso-euneurt-alkbenth1
ornatummeso-oligoacidobenth23*
ornatulum var. depressum
ornatulum var. ornatulum
polygonummesoacido-alkbenth-plankt11
potianum var.nephroidemmesoacido-neutrbenth13
praemorsummesoneutrbenth1
pseudoamoenumoligoacidobenth12
pseudoornatumoligo-mesoacidobenth3
pseudopyramidatumoligoacidobenth2
punctulatum var. subpunctulatummeso-euacido-alkbenth1
pymaeumoligoacidobenth22
pyramidatum var. pyramidatumoligoacidobenth12
quadratummesoacidobenth12
quadratulummesoacidobenth
quinarium var. irregulareoligoacidobenth33*
regnelliimeso-euacido-alkbenth1
regnesii var. regnesiimesoacidobenth23*
reniforme var compressummeso-euacido-alkbenth1
reniforme var. reniformemeso-euacido-alkbenth1
sparsepunctatummesoacido-neutratm-benth3
sphagnicolum
subadoxum
subamoenum
subbroomei var. isthmochondrummesoacidobenth2
subcostatum var. minusmesoacido-alkbenth2
subgranatum var.borgeimeso-euacido-alkbenth
subgranatum var.subgranatummeso-euacido-alkbenth
subquadransmesoacidobenth3
subtumidum var. subtumidumoligoacidobenth1
tenuemesoacido-neutrbenth
tinctum var. subretusumoligoacidobenth12
tintum var. tinctumoligoacidobenth12
Cosmocladiumconstrictummesoacido-neutrbenth-plankt2
Cylindrocystisbrebissoniioligoacidobenth
gracilismesoacidoatm-benth
Desmidiumgrevillei
swartziimesoacido-neutrbenth13
Euastrumampullaceumoligoacidobenth23*
ansatum var. ansatumoligo-mesoacidibenth1
binale var. binaleoligo-mesoacidobenth
binale var. gutwinskiioligo-mesoacidobenth
coeseliimesoacidobenth
crassicolleoligo-mesoacidobenth3
crassum var. crassumoligoacidobenth33*
denticulatummesoacidobenth2
elegansmesoacidobenth2
gayanummesoacidobenth1
humerosum var. affineoligo-mesoacidobenth12
humerosum var. humerosumoligo-mesoacidobenth12
insigneoligoacidobenth33*
insularemesoacidobenth
oblongummesoacidobenth2
pectinatummesoacidobenth12
verrucosum var. verrucosummesoacidobenth3
Gonatozygonaculeatummesoacidobenth3
brebissoniimesoacido-neutrbenth22*
kinahanimeso-euacido-neutrbenth-plankt
monotaeniummesoacido-neutrbenth11
Haplotaeniumminutum
rectum
Heimansiapussillamesoacido-neutrbenth-plankt2
Hyalothecadissiliens var. dissiliensmesoacido-alkbenth-plankt
dissiliens var. minormesoacidi-alkbenth-plankt
Mesotaenium chlamydosporumoligoacidoatm-benth3
degreyioligoacidoatm-benth3
endlicherianumoligoacidoatm-benth2
macrococcumoligoacisoatm2
Micrasteriasfimbriatameso-oligoacidobenth23*
papilliferamesoacidobenth23*
rotatamesoacidobenth12
thomasiana var. notatameso-oligoacidobenth11
thomasiana var.thomasianameso-oligoacidobenth11
truncata var. bahusienseoligo-mesoacidobenth
truncata var. crenataoligo-mesoacidobenth
truncata var. truncataoligo-mesoacidobenth
truncata var. semiradiataoligo-mesoacidobenth
Netriumdigitusoligo-mesoacidobenth-atm
Peniumcylindrusoligoacidobenth-atm22*
exiguumoligoacidobenth-atm22*
margaritaceummeso-oligoacidobenth3
spirostriolatum var. amplificatummeso-oligoacidobenth22*
spirostriolatum var. spirostriolatumoligoacidobenth-atm22*
Pleurotaeniumbaculoidesoligoacidobenth3
ehrenbergiimesoacidobenth11
nodulosummesoacidobenth22*
trabeculameso-euacido-alkbenth1
truncatummesoacidobenth22*
Sphaerozosmafiliformemesoacidobenth33*
vertebratummesoacidobenth33*
Spirotaeniacondensataoligo-mesoacidobenth-atm2
Spondylosiumplanumoligo-mesoacidobenth-plankt21
pulchellumoligoacidobenth
Staurastrumalternansmeso-oligoacido-neutrbenth2
anatinum var. anatinumoligo-mesoacidobenth-plankt33*
avicula var. aviculamesoacido-neutrbenth-plankt2
avicula var. lunatummesoacido-neutrbenth-plankt2
borgeanum var. borgeanumoligo-mesoacidobenth2
borgeanum var. minoroligo-mesoacidobenth2
brachiatumoligoacidobenth-plankt22*
brebissoniimesoacido-neutrbenth13
crenulatummesoacido-neutrbenth
cristatum var. cristatummesoacidobenth23*
echinatumoligoacidobenth3
furcatum var. furcatumoligoacidobenth22*
furcatum aciculiferumoligoacidobenth22*
furcigerummesoacido-neutrbenth-plankt12
hirsutum var. hirsutumoligoacidobenth22*
histrixoligoacidobenth33*
inconspicuumoligoacidobenth33*
inflexum var. inflexumoligo-mesoacido-neutrbenth
kouwetsiimesoacidobenth12
lapponicummesoacidobenth22
margaritaceumoligoacidobenth
micron var. micronoligo-mesoacidobenth11
orbiculare var. depressumoligo-mesoacido-neutrbenth12
orbiculare var. orbiculareoligo-mesoacido-neutrbenth12
obscurumoligoacidobenth3
paradoxum var. paradoxumoligoacidobenth
paradoxum var. reductumoligoacidobenth
pinguemeso-euneutr-alkplankt
polymorphummesoacidoplankt
punctulatumoligoacidoplankt
simonyi var. simonyioligoacidoplankt12
simonyi var. sparsiaculeatumoligoacidoplankt12
spongiosum var. spongiosumoligo-mesoacidobenth23*
subarcuatumoligo-mesoacidobenth2
subaviculameso-oligoneutr-acidobenth11
teliferumoligo-mesoacidobenth12
tetracerum var. irregulareoligo-euacido-alkbenth-plankt
tetracerum var. tetracerumoligo-euacido-alkbenth-plankt
trapezicummesoacidobenth23*
vestitumoligo-mesoacidobenth33*
Staurodesmusconnatusoligoacidobenth-plankt32*
convergensoligo-mesoacidobenth-plankt1
cuspidatus var. cuspidatusoligo-euacido-alkbenth-plankt
cuspidatus var. divergensoligo-euacido-alkbenth-plankt
dejectus var. apiculatusoligo-mesoacido-neutrbenth11
dejectus var. brevispinusoligo-mesoacido-neutrbenth11
dejectus var. dejectusoligo-mesoacido-neutrbenth11
dejectus var. robustusoligo-mesoacido-neutrbenth11
dickiei var. dickieioligo-mesoacidobenth22*
extensus var. extensusoligo-mesoacidobenth-plankt
extensus var. isthmosusoligo-mesoacidobenth-plankt
extensus var. joshuaoligo-mesoacidobenth-plankt
extensus var. vulgarisoligo-mesoacidobenth-plankt
glaber var. glaberoligo-mesoacidobenth-plankt12
incus var. incus
megacanthus
omeariioligoacidobenth-plankt
patensoligo-mesoacido-neutrbenth11
Teilingiagranulatamesoacido-alkbenth-plankt1
Tetmemorusbrebissoniioligoacidobenth11
granulatusmeso-oligoacidobenth1
laevis var. laevisoligoacidobenth1
Tortitaeniumobscura
Xathidiumantilopeum var. antilopeummesoacido-neutrbenth-plankt1
arnatumoligoacidobenth23*
bifidumoligo-mesoacidobenth3
octocorne var. depressumoligoacidobenth12
variabileoligoacidobenth32*

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.